Canartours - informacja prawna

Warunki przyjęcia gości dotyczące świadczeń kwaterunkowych
Drodzy goście Canartours,
Canartours pośredniczy w rezerwacjach odpowiednich dla Państwa domów wakacyjnych, mieszkań wakacyjnych, apartamentów typu studio oraz innych miejsc kwaterunkowych znajdujących się w ofercie. Ustanowione w umowie warunki zostają zawarte bezpośrednio między właścicielem zakwaterowania i Państwem jako gośćmi. Następujące warunki zostaną spełnione po uwzględnieniu treści umowy kwaterunkowej zawartej pomiędzy Państwem a właścicielem zakwaterowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami.
1. Zawarcie umowy zakwaterowania, z firma Canartours
1.1 Wraz ze zgłoszeniem, które musi nastąpić pisemnie, poprzez fax lub pocztę elektroniczną, następuje zawarcie obowiązującej umowy między gośćmi, a firmą gwarantującą zakwaterowanie jako pośrednikiem.
1.2 Umowa zakwaterowania z firmą oferującą kwatery lub Canartours, jako przedstawicielem firmy kwaterunkowej, wchodzi w życie w momencie powstania noty bukingowej.
1.3 Zgłoszenie jest realizowane dla osoby zgłaszającej się oraz dla wszystkich osób wpisanych na zleceniu. Osoba zgłaszająca się powinna być pewna, że jest dla wszystkich kolejnych osób wpisanych na zleceniu pełnomocnikiem i osobą uprawnioną do reprezentowania. Uznaje ona także warunki przyjęcia gości. Przy rezerwacji obowiązuje wpłata zaliczki w ciągu 7 dni. W przypadku upłynięcia oznaczonego terminu, Canartours stwierdza, że nie jest już związany ofertą, a zgłoszenie uznaje się za wygasłe.
1.4 Canartours ma wyłączność na bycie pośrednikiem w zabukowanych świadczeniach kwaterunkowych.
2 Rezerwacje
2.1 Niezobowiązujące rezerwacje, które upoważniają osobę zgłaszającą się/gości do bezpłatnego odstąpienia , są możliwe tylko w przypadku ustalenia odpowiedniej, specjalnej umowy z Canartours, jako przedstawicielem właściciela oferującej zakwaterowanie. Jeśli odpowiednie ustalenia nie zostaną spełnione, zgodnie z punktami 1.1 i 1.2, umowę między gośćmi/osobami zgłaszającymi się a właścicielem zakwaterowania uważa się za prawnie wiążącą.
2.2 W przypadku gdy niezobowiązująca umowa zostaje wcześniej uzgodniona, osoba zgłaszająca się/gość musi w określonym czasie powiadomić Canartours, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie potraktowana jako obowiązująca. W przypadku gdy zdarzy się inaczej, rezerwacja zostaje usunięta, a firma Canartours nie ma obowiązku powiadomienia gościa/osoby zgłaszającej się o zaistniałym fakcie.
2.3 W przypadku gdy gość/osoba zgłaszająca się zmieni niezobowiązującą rezerwację w obowiązujący buking, obowiązuje go punkt 1.2.
2.4 Obiekty mieszkalne będą dostępne w dniu przybycia od godziny 16. W dniu odjazdu obiekty mieszkalne muszą być gotowe do posprzątania o godzinie 10. Wyjątkowe sytuacje są dopuszczalne tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i tylko w sytuacji, gdy w tym samym dniu nie będzie miało miejsca kolejne zakwaterowanie w danym obiekcie.
3. Ceny/ Świadczenia
3.1 Wszystkie ceny podane w ofercie Canartours są cenami ostatecznymi. Podane ceny obejmują rezerwację dla dwóch osób za noc. Koszt pobytu dodatkowej osoby jest określony w opisie każdego obiektu We większości obiektów koszty sprzątania są naliczane dodatkowo a ich wysokości uzależniona jest od dziennego koszu zakwaterowania. Minimalny czas wynajmu wynosi jeden tydzień, za wyjątkiem hoteli, w przypadku których pokoje mogą być wynajmowane nawet na jeden nocleg.
3.2 Świadczenia firmy oferującej zakwaterowanie wynikają z treści potwierdzonej noty bukingowej zgodnej z ważnym prospektem , względnie z opisem kwaterunków oferowanych przez Canartours.
3.3 Obowiązuje zakaz wynoszenia z pokoi ręczników toaletowych i kąpielowych na plażę. Służą do tego ręczniki plażowe które w większości przypadków należy przywieść ze sobą. Przedmioty użytkowe takie jak: mydło, środki do mycia oraz środki piorące, środki czystości do zmywarki do naczyń, papier toaletowy itd. nie są zapewniane przez wlasciciela zakwaterowania.
3.4 Oferowany dostęp do Internetu, jeśli nie jest wskazane inaczej, jest analogowy. Również niezbędny sprzęt, jeśli nie jest wskazane inaczej, taki jak Notebook, Modem itd. należy zabrać ze sobą.
4. Odstąpienie od umowy.
Ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła obecnie COVID-19 globalną pandemią, a jej konsekwencje nie są już nieprzewidziane ani nieoczekiwane, obowiązują standardowe warunki anulowania rezerwacji.

4.1 W przypadku odstąpienia od warunków umowy wlasciciel zakwaterowania ma prawo do żądania opłaty w wysokości uzgodnionych cen pobytu.
4.2 Zgodnie z orzecznictwem sądowym wlasciciel zakwaterowania może wymagać:
-W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 90 dni przed rozpoczęciem pobytu 30 % całkowitej kwoty najmu
-W przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 90 do 60 dni przed rozpoczęciem pobytu 40% całkowitej kwoty najmu
-W przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 60 do 30 dni 60% całkowitej kwoty najmu
-W przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 30 do 15 dni 80% całkowitej kwoty najmu
-W przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 14 do jednego dnia, jak i w przypadku odstąpienia w dniu rozpoczęcia pobytu lub w przypadku niestawiennictwa obowiązuje wniesienie opłaty w wysokości całkowitej kwoty najmu.
Opłata za wycofanie rezerwacji wynosi 52 euro.
Według przepisów niemieckiego prawa, w gestii uczestnika leży udowodnienie firmie, że nie powstały żadne lub nieznaczne straty finansowe, które obejmowałby ryczałt firmy.
Umowa gwarantuje możliwość przedstawienia innej osoby, do uczestnictwa w podróży na tych samych warunkach.
Każdorazowo przed początkiem podróży mogą Państwo z niej zrezygnować. Należy złożyć pisemnie ( pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź faxem) odpowiednie wyjaśnienie.
4.3 Canartours zaleca wykupienie ubezpieczenia kosztów odstąpienia od umowy.
4.4 Uzasadnienie odstąpienia od umowy z powodów technicznych jest kierowane do biura Canartours ( nie natomiast do wlasciciela zakwaterowania). Firma Canartours powinna wystąpić pisemnie w interesie osoby zgłaszającej się/ gościa.
5. Opłaty
5.1 Canartours, jako upoważniony do inkasa przez właściciela zakwaterowania, po potwierdzeniu bukingu, może żądać zaliczki w wysokości 20% całkowitej ceny pobytu.
5.2 Całkowita cena za pobyt, wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi oraz sprzątaniem jest w każdym obiekcie inna i znajduje się w potwierdzeniu bukingu. Pozostałą zapłatę należy uregulować w gotówce przy wydaniu klucza na początku pobytu. Także ten fakt jest zapisany w potwierdzeniu bukingu. Czeki i karty kredytowe nie będą honorowane.
6. Odpowiedzialność wlasciciela zakwaterowania i Canartours.
6.1 Umowna odpowiedzialności właściciela kwatery za szkody, które nie są uszkodzeniami ciała (włącznie ze szkodami spowodowanymi zranieniem/naruszeniem przed-, w trakcie i po …..) jest ograniczona do trzykrotnej ceny pobytu, jeśli szkody gości, nie zostały spowodowane ani umyślnie ani w wyniku poważnego zaniedbania przez właściciela zakwaterowania. Ewentualna odpowiedzialność właściciela zakwaterowanie po ustaleniu osoby odpowiedzialnej, pozostaje nienaruszona.
6.2 Firma oferująca zakwaterowanie nie odpowiada szkody w świadczeniach, które są oferowane przez inne firmy ( np.. zajęcia sportowe, przedstawienia teatralne, kierowanie gośćmi itd.) i które występują dokładnie jako obce świadczenia.
6.3 Canartours odpowiada wyłącznie za ewentualne własne błędy w kwestii pośrednictwa. Przy dostarczeniu zabukowanych świadczeń i ewentualnych braków przy świadczeniach odpowiada właściciel zakwaterowania.
7. Reklamacje
W przypadku reklamacji gość powinien każdorazowo zgłosić się w pierwszej kolejności do właściciela zakwaterowania. Jeśli skarga nie zostanie uwzględniona, gość powinien zawiadomić firmę Canartours, która niezwłocznie podejmie środki zaradcze. Najemcę wzywa się do sprawdzenia w momencie przybycia na miejsce zakwaterowania wyposażenia w wynajmowanym obiekcie, wszelkie usterki powinny być zgłoszone firmie oferującej zakwaterowanie w ciągu 24 godzin, ponieważ tylko wtedy będą mogły zostać podjęte środki odwoławcze. Wszystkie dalsze reklamacje dotyczące spraw czynszowych powinny być niezwłocznie nam zgłaszane. Dodatkowo złożone reklamacje- w szczególności po Państwa odjeździe- nie będą uwzględniane. Najemca powinien zadbać podczas pobytu o wyposażenie i jest obowiązany wszystkie, występujące podczas jego pobytu, a spowodowane przez niego szkody, zgłosić, a także je zrekompensować. Wynajętą kwaterę powinno pozostawić się w czystości ( posprzątane podłogi, szafki, umyte naczynia). Wynajęte obiekty i przyległe tereny ( basen) użytkują goście na własną odpowiedzialność.
8. Środki prawne i właściwość terytorialna sądu.
8.1 W przypadku gdy ustaleń umowy między gośćmi a właścicielem zakwaterowania, względnie umowy najmu z Canartours , nie reguluje umowa międzynarodowa, uznaje się wyłącznie stosunki prawne i umowne regulowane w prawie niemieckim.
8.2 W przypadku gdy ustaleń umowy między gośćmi a właścicielem zakwaterowania, względnie umowy najmu z Canartours, nie reguluje umowa międzynarodowa lub ustalenia europejskie, gość może wnieść skargę tylko w ich siedzibie.
8.3 W przypadku gdy ustaleń umowy między gośćmi a właścicielem zakwaterowania, względnie umowy najmu z Canartours, nie reguluje umowa międzynarodowa, obowiązuje odnośnie skarg właścicielem zakwaterowania, lub Canartours przeciw gościom:
a) Wnoszenie skarg przeciw gościom w jednostce sądowniczej odpowiedniej dla ich miejsca zamieszkania
b) Wnoszenie skarg przeciw klientom, osobom prawnym o ogólnych lub prywatnych prawach, których miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu znajduje się poza granicami kraju, lub których miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu w momencie wniesienia skargi nie jest znane, za sąd właściwy uzna się sąd w Paderborn.
9. Przedawnienie.
Roszczenia wobec właścicielem zakwaterowania lub Canartours, wyłączając roszczenia dotyczące czynów niedozwolonych, przedawniają się w ciągu roku od umownego końca…
Jeśli chodzi o toczące się postępowania przeciw właścicieleowi zakwaterowania, Canartours i gościom o roszczenia uznane za zrobione lub roszczenia uzasadnione pod względem okoliczności, to przedawnienie jest wstrzymane, jeśli firma właścicielem zakwaterowania, względnie Canartours lub gość zrezygnuje z przedłużenia postępowania. Wyznaczony termin przedawnienia upływa po roku, najwcześniej 3 miesiące po zakończeniu …
Canartours, Zarogów 31, 32-200 Miechów , tel. 0048/123917171, E-Mail: info@canartours.com